محصولات شرکت شیمیایی آژن

آب بند کننده های بتن WATERPROOFING FOR CONCRETE

آب بند کننده های بتن WATERPROOFING FOR CONCRETE

آب بند کننده پودری ، ملات آنی گیر، آب بند نمای ساختمان و.....

 

روان کننده های بتن   CONCRETE PLASTISIZERS

روان کننده های بتن CONCRETE PLASTISIZERS

روان کننده نرمال، روان کننده  ،روان کننده دیر گیرو.....

افزودنی بتن  CONCRETE ADMIXTURES

افزودنی بتن CONCRETE ADMIXTURES

هوازای بتن ،شاتکریت پودری ،میکروسیلیکا ،ضدیخ مایع فاقد کلرایدو..... 

گروت ها و مقاوم سازی  GROUT AND ANCHORS

گروت ها و مقاوم سازی GROUT AND ANCHORS

پودر منبسط کننده و روان کنند ،گروت  BSI 505  ،گروت BSI 931  ،گروت  BSI 980 و......

ترمیم کننده ها و پوشش ها CONCRETE REPAIR AND COATING

ترمیم کننده ها و پوشش ها CONCRETE REPAIR AND COATING

ترمیم کننده سطوح  ، ترمیم کننده آرایشی ، کیورینگ حلالی ، روغن قالب و.....

 

اسپیسرهای پلاستیکی PLASTIC SPRAY GRIUP

اسپیسرهای پلاستیکی PLASTIC SPRAY GRIUP

اسپیسرهای پلاستیکی

 

کف سازی  FLOORING

کف سازی FLOORING

خشکه پاشی سخت کننده سطح  ، خشکه پاشی رنگی سخت کننده ، ترکیب منعطف تراز کننده کف و....
 

چسب های ساختمانی COSTRUCTION ADHESIVE

چسب های ساختمانی COSTRUCTION ADHESIVE

چسب کاشی پلیمر خمیری ،چسب کاشی پودری مخصوص دیوار ،چسب پودری سرامیک مخصوص کف و.....