پذیرش نماینده فروش فعال با شرایط ویژه در شهرهای فاقد نمایندگی